Úvod >> Centrum aktivit
Centrum aktivit


Archiv aktivit

Rozvojový plán pro rok 2018 - 2020 Mateřská škola Profa z.s.

Podali jsme žádost  v dotačním programu OPVVV

č. výzvy: 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3,

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009599

Zahájení realizace: 1.8.2018, ukončení realizace 31.7.2020

Alokace: 310.440,-


Rozvojový -  zahajovací plán pro rok 2017 Profa Kids Havířov o.p.s.

Profa Kids Havířov o.p.s. plánovala vybudovat 3 nové dětské skupiny na území města Havířova, které by byly zapsány v rejstříku dětských skupin při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Otevření bylo plánováno v druhé polovině roku 2018. Vzhledem k aktuálnímu reálnému zhodnocení stavu, kdy mateřské školy, aby naplnili kapacitu na úkor kvality výuky a mnohdy začleňují nezralé dvouleté děti do tříd mezi 4-5-6leté nemá smysl kvalitní dětské skupiny zaměřené na péči a výchovu dětí mladší 3 let nově otevírat. 

Dětské skupiny pro veřejnost byly vybudovány převážně z dotací ESF, které nezakládají povinnost udržitelnosti projektu po ukončení 2-leté realizace projektu. Předpokládá se, že po roce 2020 DS budou bez podpor ESF na provoz a personálních mezd a dojde k rapidnímu poklesu provozovatelů DS ze dne na den. Tento jev je hrozbou a nastane v případě, kdy nevznikne zákon o financování dětských skupin které provozují NNO v gesci MPSV ČR. Můžeme se jako provozovatelé DS jen chlácholit a domnívat se, že Vláda ČR zabezpečí plynulý finanční rámec ze státního ČR pro provoz DS zákonnou legislativou.

Zaregistrovali jsme žádost do dotačního programu výzvy č.: 73 OPZ místo realizace Havířov ve výši 1.605.127,-Kč projekt splnil formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, avšak objem žadatelů převyšoval finanční rámec, proto jsme byli zařazeni do zásobníku náhradníků.  Dětská skupina Profa Havířov v kapacitě 15 dětí působí  s registraci při MPSV na nové adrese Tajovského 1157/2 je provozovaná z vlastních zdrojů organizace pouze v odpoledním režimu do pozdních večerních hodin.                                                                       

  • Zaregistrovali jsme žádost do dotačního programu výzva č.: 74. OPZ místo realizace Praha ve výši 2.506.139,-Kč. Vybudování a provoz DS s kapacitou 11 dětí projekt splnil formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, projekt máme v realizaci.
  • Zaregistrovali jsme žádost do dotačního programu výzvy č.: 77 OPZ s názvem projektu "Centrum hlídacích služeb Profa" projekt splnil formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Rozpočet na projekt 1.928.577,-Kč zahájení realizace 1.9.2018 ukončení realizace projektu 30.6.2020. Místo realizace Havířov, Tajovského 1157/2 cílovou skupinou jsou děti se školní docházkou na 1.stupni ZŠ. Pracující rodiče mohou využít našeho projektu, když jejich žádost o přijetí dítěte do družiny ZŠ nebyla uspokojena a žádost byla zamítnuta ředitelem/kou ZŠ. pro naplnění kapacity ŠD. Projekt zabezpečí provoz letních prázdnin ve formě týdenních příměstských táboru. Dětem bude zajištěn převoz po vyučování 9 místným firemním vozidlem Opel Vivaro. Hlídací služba bude zajištěna provozně v čase od 12h do 18h. Rodiče své dětí mohou do projektu přihlašovat i v období ředitelského volna do celodenní hlídací služby. Kapacita 12 dětí/den. Do projektu vstupuje partner bez finančního příspěvku ZŠ Žákovská Havířov. Projekt je navržen k podpoře pořadové číslo projektu 5. viz odkaz:

https://www.esfcr.cz/documents/21802/6344651/V%C3%BDzva+77_Zapis_VK_final.pdf/a5c6935f-ef29-4ddb-93c5-77df6dbb7e48?t=1527691472849

  • Organizace má v rozběhu investiční záměr ve formě vybudování předškolního zařízení péče o děti do 3 let věku, místo územní realizace Praha projekt do 14.000.000,-Kč


  • Zapojili jsme se do výzvy č.132 dotačního programu OPZ R.Č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006915 dotace celkem 5 986 710,-Kč, projekt nebyl podpořen.


Rozvojový plán pro rok 2016

  • Profa Kids Havířov o.p.s. pro svou registrovanou dětskou skupinu s provozovnou v Havířově připravuje založení mateřské školy dle školského zákona 561/2004,Sb.. Mateřskou školu plánujeme otevřít 1.9.2017 s kapacitou 15 dětí ve věku od 2 let.
    Dnem 22.12.2016 bylo vyhověno Moravskoslezským krajem odbor školství, mládeže a sportu o zápisu soukromé Mateřské školy Profa z.s. do školského rejstříku IZO 181 085 062 a školní jídelna-výdejna IZO181 085 071. Zřizovatelem firemní mateřské školy je Profa Kids Havířov o.p.s. Do firemní mateřské školy budou docházet děti zaměstnanců od 2let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky. Mateřská škola Profa z.s. byla založena na podporu slaďováni rodinného a pracovního života. Jsme první soukromou mateřskou školou, která uzavírá smouvy o partnerství s obchodními firmami působící na ůzemí města Havířova. Firemní mateřská škola se otevírá 1.9.2017 má kapacitu 1 třídy v počtu 15 dětí. Obchodní firma, která nemá svou vlastní firemní mateřskou školu a uzavře partnerskou smlouvu s poskytovatelem vzdělávacího zařízení je tento výdaj za provoz pro firemního partnera plně daňově uznatelný.
  • Zahájili jsme v červenci 2016 jednání se zahraniční obchodní firmou působící na území města Havířova ve věci spolupráce při péči o dětí zaměstnanců kterým plánujeme poskytnout  10 míst k docházce do dětské skupiny cca celkem pro 30 dětí které dochází dle směnnosti rodiče tzv. "firemní dětská skupina" a to převážně dětem od ukončeného 1 roku věku. Provoz dětské skupiny máme zcela připraven pro zahájení 3-směnného provozu O vývoji budeme průběžně informovat.    
  • Profa Kids Havířov o.p.s. v roce 2016 má zájem rozšířit své kapacity provozu dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb., o službě péče o dítě v dětské skupině  na podnět  obce Horní Suchá. Avšak po každoročních zápisech do matěřských škol  a družin ZŠ obec Horní Suchá s kapacitou svých zařízení plně uspokojila poptávku rodičů pro rok 2016-17 proto tento projekt v roce 2016 realizovat nebudem pro nepotřebnost.


Aktivně pracujeme na dotačních programech pro rozvoj organizace.


Přihlášené dotační projekty:

Dotační projekty a granty 2016

Nadace AGROFERT přijala naši individuální žádost v červenci 2016 kde jsme zažádali o finanční podporu ve výši 132.000,- pro realizaci pilotního projektu, který je zacílen na  podporu zaměstnanosti tedy propojení dětské skupiny s mateřskou školou, kterou plánujeme otevřt k 9/2017 finanční částka je určena na výrobu šaten pro 15 dětí a drobné úpravy interiéru budoucí šatny. Do této logopedické jednotřídky budou příjmány děti od 2,5 let které již zahájili docházku v naši dětské skupině, která děti připravuje cíleně ke vzdělávání a přijetí do mateřských škol. O výsledku budeme veřejnost průběžně informovat.


Dotační projekty a granty 2015

K 23.11.2015 Jsme požádali o grant z oblasti "Vzdělávání a rozvoj" v programu "Lepší byznys" z NADACE VIA ve výši: 340.000,- projekt je zacílen pro pilotní projekt dětské skupiny "Svozová sllužba pro děti z mateřských a základních škol" kde jsme zažádali o finanční podporu pro pořízení mikrobusu s kapacitou 15 míst. Projekt nebyl Nadací VIA podpořen. Budeme hledat jiné finanční zdroje k realizaci projektu.

..............................................................

K 30.10.2015 jsme požádali o grant "Generace 2015" z NADACE AGROFERT ve výši: 50.000,- na projekt Předčítání pohádek seniorem dětem ve věku od 2 do 7 let projekt je zacílen na kampaň Česko čte dětem. Projekt je podpořen ve výši 32.000,-

...............................................................

K 30.10.2015 jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Havířova ve výši 172.900,- na provozní výdaje služeb spojené s pronájmem pro činnost dětské skupiny pro rok 2016. projekt byl schválen k podpoře pouze ve výši 50.000,- .

................................................................

K 05.07. 2015 jsme přihlásili do nadace ČEZ náš projekt s názvem Edukační pomůcky pro děti s kombinovanými poruchami a autismem. Projekt je určen pro cílovou skupinu dětí do 7 let. Bylo zažádáno o finanční prostředky do výše 50.000,-Kč, projekt byl schválen k podpoře ve výši 50.000,- .

...................................................................

Dotační projekty a granty 2014

K 10.11.2014 jsme se přihlásili s projektem do grantového programu nadačního fondu Vítkovice STEEL v hodnotě 38.000,- na podporu rozvoje pohybových dovedností dětí od 4 do10 let. Vyhodnocení grantu bude do konce prosince 2014 / nebyl projekt podpořen.

.................................................................

K 30.01.2014 jsme přihlásili projekt na provoz organizace a reprezentace mažoretkového tým. Projekt byl podpořen Statutárním městem Havířov ve výši 20.000,-Kč

.................................................................


Máme dodevzdaný projekt do nadačního fondu ČEZ "Podpora regionu 2013" kde jsme zažádali o dotaci ve výši 430.000,- na rekonstrukci pobytové místnosti dětské skupiny. Projekt nebyl podpořen
Projekty v aktivních přípravách pro rok 2014-2015

Název projektu: Rekonstrukce interiéru separační pobytové mistnosti pro děti s lehkým respiračním onemocněním.
Popis projektu: Je to navazujicí rozšiřujicí projekt k dětské skupině, kdy se o svěřené dítě postará sdružení i v době lehkého onemocnění, kdy je dítě zapsáno k docházce do dětské skupiny a v průběhu docházky onemocní. Péče o dítě bude probíht formou domácího léčení, kdy budou dítěti podávány léky předepsané lékařem. O dítě bude pečovat zdravotnicky vyškolený personál "Sanitářka" , která po dohodě s rodičem bude moci s dítětem docházet i k lékařským kontrolám. Předpokládaný rozpočet projektu je 700.000,- Projekt bude přihlášen do dotačního programu Evropské unie po spuštění výzvy řídísího orgánu MPSV /Ministerstvo práce a sociálních věcí/

Název projektu: Pořízení SW a HW pro elektronický svozový dispečink.
Rozšiřujicí projekt k "Rodičovské službě" Dítě zapsané k docházce do dětské skupiny, může rodič formou elektronického přihlašovacího hesla požádat o ranní, odpolední a večerní svoz dítěte do zájmových kroužků, zaměstnání rodiče nebo tam kam bude rodič dle svozové karty a místa určení žádat. Tuto službu bude moci využívat i rodič který bude potřebovat jen svoz dítěte a nemusí být zapsán k docházce do dětské skupiny. Předpokládaný rozpočet 270.000,- čekáme na vhodnou výzvu k přihlášení projektu


Vlastní základna: Aktuálně řešíme vlastní provozovnu ul. Komunardu 9. (bývalá mateřská škola) 104m2,

1. zde bude kuc...
2. bude umisten...
3. budou zde mi...
4. budou zde mi...
5. z umyvarny k...
6.bude telocvic...