Úvod
Mateřská škola Profa


Vyhlašujeme příjem žádostí k umístění dětí z řad veřejnosti pro školní rok 9/2019-8/2020 do mateřské školy dle školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni.

V pátek 03.05.2019 od 10h - 12h příjmeme děti do MŠ, které do 31.08.2019 dovrší        věk 3 roky.


Mateřskou školu Profa jejíž činnost vykonává právnická osoba Mateřská škola Profa, z.s. IČ: 05668247 provedla změnu ve školském rejstříku ve smyslu změny adresy poskytování vzdělávání. Nová adresa mateřské školy je na ul. Tajovského 1157/2, 73601 Havířov Podlesí, kontakt 775 175 190 p.Žluvová

DONÁTOR: Profa Kids Havířov o.p.s.

 • Pro rodiče, kteří potřebují zapsat dítě k docházce do dětské skupiny je zpřístupněna pouze v odpoledním režimu.
 • Je otevřena  od 15h do 21h rodiče mohou žádat o zápis ke každodenní docházce osobně každý pátek v měsíci od 15h-16h
 • Měsíční zápisné je 3.000,-
 • Příjmáme děti od ukončeného věku 2 roky. Pleny nejsou překážkou.
 • Kapacita jednotřídky 15 dětí.
 • Dítě, které se zapisuje k docházce, musí být řádně proočkováno.
 • Svačiny si rodič zajišťuje sám a to v souladu s výživovými hodnotami a k věku dítěte např:(pečivo, zeleninu,ovoce, ovoc.přesnidávka, sýry, jogurty,tvarohy)v uzavíratelných potravinových krabičkách. Ve svačině neudou obsaženy uzeniny, masné výrobky ani polední zůstatky od oběda, sladkosti.
 • Pitný režim - teplý čaj - zajišťuje provozovatel.

DONÁTOR: Firmy

 • Elektronická přihláška pro firemního partnera/donátora je připravena zde. Smlouvy se uzavírají do 30 dnů od podání přihlášky

 • Platba donátora měsíčně 2.400,- (odečítatelná položka firmy ze základu daně)

 • Školné zaměstnanec 916,-Kč (úleva na dani za každé dítě ročně je do výše 11.000,-Kč za zdaňovací období). Školné je hrazeno formou srážky ze mzdy zaměstnanci včetně stravného. Vyúčtování stravného se provádí 2x za rok. Školné je hrazeno po celou dobu docházky dítěte a to i v případě povinné předškolní docházky u děti které do 31.8.2017 dovršili věku 5let. U dítěte s povinnu předškolní docházkou se školné nehradí pouze ve státních MŠ Veškeré informace k povinnému předškolnímu vzdělávání naleznete na MŠMTČR zde


VEŘEJNOST: Rodiče

 • Příjem žádosti k zápisu dítěte do MŠ je formou osobní návštěvy v přízemních prostorách MŠ ul. Tajovského 1157/2 Havířov Podlesí.
 • Formulář- zdravotní protokol o proočkování dítěte obdrží rodič osobně při zápisu. 
 • Smlouva o přijetí dítěte ke vzdělávání bude uzavřena po doložení formuláře potvrzeném pediatrem o proočkování dítěte.
 • Školné měsíční 1.500,- stravné denně 62,-
 • Ke vzděláváni jsou přijaty děti, které dovrší k 31.8.2019 věk 3 roky.
 • Ve třídě bude po celou dobu výuky působit chůva a pedagog pro předškolní vzdělávání. 
 • Pracující rodiče mají k dispozici od  září 2017 odpolední režim, který začíná od 16h do 20h pracovní týden pondělí až pátek. Měsíční úplata 1.650,- za dítě + starší sourozenec 350,- odpolední svačina denně 10,-.
 • Odpolední režim je např. vhodný pro pracující rodiče v 12h směnách.
 • Odpolední režim umožňuje také svážet staršího sourozence z družiny ZŠ pro území města Havířov.

Modelový příklad 1. (sourozenci): dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 1.500,-měsíčně. Starší sourozenec navštěvuje 1. třídu ZŠ nebo MŠ a je svážen denně 1x  za 70,-. Odpolední režim pro obě děti je 2.000,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v odpoledním režimu uhradí : MŠ=1.500,- + (1x Svoz=70,- x 21dní=1.470,-) + odpolední režim pro sourozence 2.000,- Celkem: 4.970,-.

Modelový příklad 2. (sourozenci):  dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 1.500,-měsíčně. Starší sourozenec navštěvuje 1. třídu ZŠ nebo MŠ a je svážen 5x za měsíc za 70,-. Odpolední režim pro obě děti je 2.000,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v odpoledním režimu uhradí : MŠ=1.500,- +(1x Svoz=70,- x 5 dní=350,-) + odpolední režim pro sourozence 2.000,- Celkem: 3.850,-

Modelový příklad 3. (sourozenci): dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 916,-měsíčně. Starší sourozenec navštěvuje 1. třídu ZŠ a je svážen denně za 70,-. Odpolední režim pro obě děti je 2.000,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v odpoledním režimu uhradí : MŠ=916,- + (1x Svoz=70,- x 21dní=1.470,-) + odpolední režim pro sourozence 2.000,- Celkem: 4.386,-.

Modelový příklad 4 bez svozu 1dítě:   dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 1.500,-měsíčně. Odpolední režim pro 1dítě je 1.650,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v celodenním režimu uhradí : MŠ=1.500,- + odpolední režim 1.650 Celkem: 3.150,-

 Modelový příklad 5 bez svozu 1dítě.:   dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 916,-měsíčně. Odpolední režim pro 1dítě je 1.650,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v celodenním režimu uhradí : MŠ=916,- + odpolední režim 1.650 Celkem: 2.566,-

Informace k zahájení prvního ročníku MŠ budeme vkládat průběžně až do zahájení provozu na nové provozovně v Havířově.


Mateřská škola Profa je soukromá mateřská škola. Jejím zřizovatelem je nezisková mateřská organizace Profa Kids Havířov o.p.s. Zřizovací listiny naleznete v hlavním menu Dokumenty. Mateřská škola je veřejnou školou prioritně zacílenou na spolupráci s firemními partnery - DONÁTORY.

Zajištění míst v MŠ pro donátory předchází podepsání dohody o partnerství, kterou již podepsali dvě firmy:

Mӧlnlycke Health Care ProcedurePak,s.r.o.                  

AgroVita,s.r.o.

 

Počet míst v MŠ pro DONÁTORY bude projednávan v posledním týdnu měsíce března 2017. Výhled rozdělení počtu míst pro donátory lze předpokládat, že:

AgroVita, s.r.o. = 1 místo

Profa Kids Havířov o.p.s. = 3 místa (děti, které dochází aktivně do dětské skupiny Profa Kids Havířov a  k 1.9.2017 mají ukončen věk 2 roky.

Pokud by došlo k nenaplnění kapacity DONÁTORY, doplní nenaplněná místa dětská skupina Profa Kids Havířov.   

Vyhlašujeme příjem žádostí k umístění dětí z řad veřejnosti pro školní rok 2017-2018 do mateřské školy                           

 
Profa Kids Havířov o. p. s.

Informujeme veřejnost o blížící se změně naši registrované dětské skupiny při MPSV ČR. Dětská skupina se stěhuje do nových zrekonstruovaných prostorů  v Havířově.

 • Investor firma Memdor s.r.o.
 • Dětská skupina Profa Kids Havířov se ze stávajících pro-nájemních prostor ul. Komunardů 8 Havířov město stěhuje na přelomu měsíce června a července 2017 na ul. Tajovského 2 Havířov Podlesí (Nad Terasou).
 • Rodiče se mohou těšit na bezbariérový přístup do provozovny. Provozovna se nachází v přízemí budovy s vlastním vstupním vchodem. Parkování pro rodiče přímo před vstupem do provozovny.
 • Děti budou mít vlastní venkovní prostory bez přístupu veřejnosti.
 • Popis vnitřních prostor: Rodič vstupuje do provozovny hlavním vchodem do šaten. Rodiče s dítětem které přijede v kočárku mohou zanechat kočár v šatně. Šatna bude mít dva vchody jeden vpravo=vstup do pobytové místnosti dětské skupiny. Vlevo se bude nacházet vstup do předškolní třídy mateřské školy Profa. Obě třídy budou mít své sociální zařízení.

Dětská skupina Profa Kids Havířov je registrovaná skupina s kapacitou 15 dětí ve skupině. Je vedena v rejstříku dětských skupin při MPSV ČR. Pro pracujícího rodiče je úplata za umístění dítěte v registrované dětské skupině odečítatelnou položkou úlevy na dani z příjmu do výše 1měsíční minimální mzdy tedy aktuálně  13.350,-Kč. za kalendářní rok 2019. Také pro obchodní firmy, která spolupracuje s registrovanou dětskou skupinou je výdajová položka za umístění dítěte svého zaměstnance odečitatelnou položkou.

Dětská skupina byla prioritně založena na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodin s malými dětmi. Jsme podporou rodin, kde přímou péči o dítě zajišťuje např. jeden z rodičů. Rodič pečující o malé dítě (děti) je přímo ohrožen hrozbou chudoby z nedostatku finančních prostředků pro tzv."hendikep" kdy pečuje o nezaopatřené dítě ve dvou, tříčlenné domácnosti a nemůže se přizpůsobit pracovnímu tempu a výkonu v zaměstnání, tak jak by sám rodič chtěl. Jinou skupinou jsou rodiče, kteří  žijí v manželství ve společné domácnosti, ale pracovní zařazení jim komplikuje sladilit péči o dítě či děti s prací. Matka pracuje v dvousměnném provozu a otec je řidičem z povolání,  kdy domů se vrací až někdy po 10 dnech. Veškerá péče o nezaopatřené dítě je na bedrech jednoho z rodičů tedy např. matky dítěte, která musí zvládat péči o domácnost, dohlíží na domáci přípravu zadaných úkolů ze základní školy děti, vypravuje děti do školy, vyzvedává ze škol, vozí na zájmové kroužky a alfa omega všeho je nemocnost dítěte a nakonec je tu zaměstnavatel a ten požaduje odpolední či noční směnu, nebo přezčasové hodiny. Pokud je matka zaměstnána v dvousměnném provozu nastupuje na odpolední směnu, nastává otázka kdo vlastně o děti v té době pečuje, když prarodiče jsou stále zaměstnáni do starobního důchodu mají daleko nebo jsou natolik staři, že již sami vyžadují péči o svou osobu? A proto  jsme tu MY dětská skupina, která pomůže slaďovat rodinný a pracovní život. Jednou z čínností, kterou máme je odpolední svoz dětí - odpolední družina z mateřských škol a družin základních škol  v docházkovém režimu Ad) viz E-přihláška.                                              

Do skupiny se mohou přihlašovat děti, které již chodí do mateřské školy ale rodičům nevyhovuje provozní doba mateřské školy. Po dohodě s rodičem budeme schopni děti z mateřské školy převádět do dětské skupiny a rodič si dítě vyzvedává nejpozději ve 21h v našem provozu. Více informací k dětské skupině na:

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů schválen Senátem ČR ale vrácen do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy

Pozměňovací návrhy

Dětské skupiny jsou řešením i na trhu práce


Informujeme návštěvníky našeho webu, že tento prochází častými úpravami. Věnujte prosím pozornost případným změnám.